ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ

Структура ВАПРЕХ

 1. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇЧЛЕНІВ

4.1. В Асоціації є індивідуальне, колективне та почесне членство. 4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути лікарі, фармацевти та інші спеціалісти з вищою освітою, науково-педагогічні та інші робітники, зайняті в галузі пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії, які мають стаж по спеціальності не менше року, що є громадянами України, чи іноземні громадяни, які визнають Статут Асоціації та беруть участь в його діяльності. Їм видається членський квиток єдиного зразка, затверджений президією Асоціації чи з’їздом пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів України. Індивідуальні члени Асоціації приймаються на засіданні Президії Асоціації на підставі особистої заяви та сплаченого вступного внеску. Індивідуальне членство має дві градації: дійсний член Асоціації і сертифікованим член Асоціації. Сертифікованим членом Асоціації може бути лише дійсний член Асоціації, сертифікований з одного чи декількох розділів пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії. Тобто Асоціація бере на себе відповідальність за те, що Сертифікований член Асоціації беззаперечно є фахівцем з того розділу або розділів, з яких він сертифікований. Сертифіковані члени мають організаційні і професійні пільги, передбачені в «Положенні про сертифікацію». Терміни, порядок сплати вступних і членських внесків і їх розміри визначаються Президією Асоціації, та можуть бути змінені на підставі рішень з’їзду пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів. Член Асоціації сплачує щорічні внески у розмірі, встановленому Президією Асоціації. При несплаті членських внесків протягом двох років питання виноситься на засідання Президії розглядається питання щодо перебування в Асоціації. Делегати з місцевих осередків Асоціації на з’їзд Асоціації, наукові конференції, симпозіуми, інші збори своїх членів вносять разовий внесок у розмірі, визначеному Президією Асоціації. 4.3. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи установ, організацій, які поділяють основну мету та завдання Асоціації, і беруть участь у їх реалізації. Прийом колективних членів здійснює Президія Асоціації на підставі рішення зборів колективу установи та сплаченого внеску. 4.4. Рішенням з’їзду Асоціації за значні досягнення у діяльності, що відповідає статутним цілям та завданням Асоціації, спеціалісту будь-якої професії може бути надане звання «Почесного члена Асоціації» і видається диплом почесного члена єдиного зразка, затвердженого з’їздом. 4.5. Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають право:

 • на захист своїх професійних інтересів, в тому числі апелювати до керівних органів Асоціації;
 • створювати кабінети, відділення, лікарні та інші заклади пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії різних форм власності в умовах діючого законодавства;
 • члени Асоціації чи їх представники користуються правом вирішального голосу на з’їзді і правом бути обраними в адміністративні та фінансові органи Асоціації;
 • брати участь у засіданнях, конференціях, що проводяться з усіх питань професійної та науково-практичної діяльності;
 • вийти зі складу Асоціації без повернення сплачених внесків.

4.6. Члени Асоціації зобов’язані:

 • здійснювати свою діяльність згідно вимог медичної етики;
 • дотримуватися Статутних вимог;
 • постійно сприяти здійсненню мети і завдань Асоціації;
 • своєчасно сплачувати членські внески;

4.7. За порушення Статутних або моральних вимог член Асоціації може бути виключений з її складу. Виключення здійснюється рішенням Президії Асоціації. 4.8. Почесний член Асоціації може втратити своє звання, якщо він припускається дій, які компрометують мету та завдання Асоціації. Рішення про це виносить Президія Правління Асоціації та затверджує з’їзд Асоціації.

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вищим керівним органом Асоціації є З’їзд, який скликається не менше одного разу на п’ять років і має право приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації. Позачерговий З’їзд скликається на вимогу Президента або двох третин членів Президії Асоціації. 5.1.1. Виключною компетенцією З’їзду є:

 • затвердження Статуту і внесення до нього змін та доповнень;
 • реалізація права власності на майно Асоціації;
 • затвердження та заслуховування програми діяльності Асоціації, звітів про її роботу, а також програми і звіту Ревізійної комісії;
 • затвердження Положення про Ревізійну комісію;
 • вибори Президії та Ревізійної комісії;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

5.1.2. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів з’їзду, а його рішення правомочними, якщо за них проголосувало більше половини від числа присутніх. 5.2. В період між з’їздами керівництво діяльністю Асоціації здійснюється Президією Асоціації 5.3. Члени президії обираються делегатами з’їзду строком на п’ять років та є підзвітними у своїй діяльності з’їзду. Кількісний склад Президії визначається  з’їздом шляхом відкритого голосування. Кількість кандидатів в члени Президії не обмежується. Вибори членів Президії проводяться шляхом таємного голосування.  Обраними вважаються кандидати, які отримали більшість голосів делегатів З’їзду, що були присутні. Члени Президії можуть бути достроково звільнені від своїх посад рішенням чергового або позачергового з’їзду Асоціації. 5.4. Президія Асоціації виконує свої функції до обрання нового складу на наступному з’їзді пластичних. реконструктивних та естетичних хірургів України. 5.5. Президія Асоціації у повному складі  збирається один раз на 6 місяців відповідно плану, затвердженому Президією. Засідання Президії правомочні при наявності більше половини членів Президії. Рішення приймаються більшістю голосів членів Президії. 5.6. Президія при позитивному голосуванні більшістю голосів має право кооптувати у свій склад нових членів замість вибулих у межах загальної кількості членів Президії, встановленої з’їздом. 5.7. До обов’язків Президії Асоціації входять:

 • вибори президента Асоціації та віце-президентів;
 • керівництво діяльністю Асоціації між з’їздами та впровадження в життя рішень з’їзду Асоціації;
 • підготовка з’їздів Асоціації, проведення наукових тематичних конференцій, симпозіумів;
 • планування та організація виконання завдань, передбачених пунктом 2 цього Статуту;
 • затвердження кошторису витрат Асоціації, включаючи кошти на оплату відряджень, господарчих та інших витрат;
 • затвердження Положення про Виконавчий комітет Асоціації;
 • публікація підсумків діяльності Асоціації за минулий рік;
 • прийняття нових членів Асоціації.

5.8. В період між засіданнями Президії Асоціації керівництво діяльністю Асоціації здійснює Президент Асоціації. 5.9. Президент Асоціації обирається на засіданні Президії Асоціації. У випадку вибуття президента Асоціації, виконання його обов’язків (до чергового засідання Президії Асоціації та обрання нового) покладається на першого віце-президента. Президент Асоціації:

 • очолює Асоціацію та Президію;
 • пропонує кандидатури віце-президентів з членів Президії;
 • очолює редакцію друкованого органу Асоціації — журналу «Пластична, реконструктивна і естетична хірургія»;
 • організовує виконання рішень з’їзду та здійснює загальне керівництво і координацію діяльності Президії та Виконавчого комітету Асоціації;
 • призначає і звільнює членів Виконавчого комітету Асоціації та Виконавчого директора;
 • представляє Асоціацію в її стосунках з державними і громадськими організаціями;
 • ініціює скликання з’їзду.
 • відкриває і закриває рахунки в банківських установах;
 • має право підпису фінансових документів як перша особа та є розпорядником коштів і майна Асоціації;
 • веде переговори і укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
 • видає довіреності на здійснення дій від імені Асоціації; ? підписує фінансові, банківські, процесуальні, інші документи та ділові папери;
 • зобов’язаний організувати ведення протоколу засідань

5.10. Із членів Президії на засіданні Президії Асоціації обираються віце-президенти за окремими напрямками діяльності Асоціації:

 • перший віце-президент з організаційних питань;
 • віце-президент з питань навчання;
 • віце-президент з питань видавничої діяльності;
 • віце-президент з інформаційної діяльності;
 • віце-президент зі зв’язків з органами влади;
 • віце-президент з міжнародних зв’язків;
 • віце-президент з питань етики та експертизи;

5.11.Перший віце-президент: — голова Комісії по сертифікації; —  перереєстрація членів Асоціації; — проведення сертифікації членів Асоціації та медичних закладів, які працюють в галузі пластичної, реконструктивної і естетичної хірургії. — організація проведення майстер-класів, конференцій та з’їздів; — робота по залученню спонсорів. 5.12. Віце-президент з навчальної діяльності: — голова Комісії з навчання; — удосконалення розробленої програми базисного навчання з пластичної, реконструктивної і естетичної хірургії; — проведення навчальних майстер-класів у координації з першим віце-президентом та віце-президентом з міжнародних зв’язків. 5.13. Віце-президент з видавничої діяльності: — голова Видавничої комісії; -забезпечення регулярного випуску друкованого органу Асоціації — журналу «Пластична, реконструктивна і естетична хірургія»; — одержання тез доповідей, представлених на черговому науковому засіданні і їхня публікація; — розміщення в журналі інформації, що випливає з навчальної і наукової програм асоціації. 5.14. Віце-президент з інформаційної діяльності: — голова Програмної комісії; — доведення інформації до членів Асоціації щодо проведення різноманітних науково-практичних заходів; — контроль за роботою сайту Асоціації і своєчасним поповненням актуальною інформацією; — висвітлення діяльності Асоціації в засобах масової інформації; — формування наукових програм Асоціації та їх затвердження на засіданні президії. 5.15. Віце-президент зі зв’язків з органами влади: — голова Статутної комісії; — вирішення питань поточної діяльності Асоціації з органами влади; — організація та контроль за юридичним супроводом діяльності Асоціації. 5.16. Віце-президент з міжнародних зв’язків: — голова комісії зі зв’язків; — організаційна робота з налагодження та підтримки зв’язків з міжнародними товариствами; — залучення провідних закордонних спеціалістів для проведення науково-навчальних заходів Асоціації. 5.17. Віце-президент з питань етики та експертизи: — голова Комісії з етики та експертизи; — контроль за дотриманням етики членами Асоціації в їх науковій і практичній діяльності; — при виявленні фактів порушення етичних норм поведінки членом Асоціації виносить на обговорення Президії питання про виключення даної особи з членів Асоціації; — розгляд звернення та скарг  і підготовка відповіді на них для затвердження  президентом Асоціації; — участь в роботі комісій МОЗ України по розгляду скарг щодо якості виконання пластичних операцій. 5.18.Виконавчий комітет. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується законодавством України та цим Статутом. До компетенції Виконавчого комітету відносяться всі питання діяльності Асоціації, крім тих, які згідно законодавства України та цього Статуту відносяться до виключної компетенції З’їзду.

 • виконує поточну роботу Асоціації і несе відповідальність за виконання покладених на Асоціацію завдань;
 • складається з голови виконавчого комітету і апарату;
 • рішення Президії є обов’язковими для виконавчого комітету, який забезпечує їх практичне виконання;
 • організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Асоціації;
 • забезпечує проведення з’їздів, науково-практичних конференції та майстер-класів.

Виконавчий комітет у своїй діяльності підзвітний Президенту Асоціації. Його роботою керує виконавчий директор. 5.19.Виконавчий директор:

 • організує виконання планів і програм Асоціації, виконання рішень керівних органів Асоціації;
 • формує склад апарату Виконавчого комітету, його штат і структуру, встановлює посадові оклади, заохочує робітників, накладає дисциплінарні стягнення, які затверджуються Президентом;
 • відповідальний за збереження документів Асоціації;
 • організовує поширення документів Асоціації серед її членів, що бажають мати ці документи;
 • виконує інші функції у межах повноважень, які надані йому керівними органами Асоціації.

5.20.3. Облік та звітність в Асоціації ведуться, згідно чинного законодавства України. 5.21. Постійні комісії Асоціації: 5.21.1. Програмна комісія. 5.21.1.1. Склад. — програмна комісія складається не менш, ніж з 3 (трьох) і не більш, ніж з 5 (п’яти) членів Асоціації. — кожен член комісії працює 5 (п’ять) років, але може бути обраний ще на 2 (два) додаткових терміни. — голова Програмної комісії пропонується президентом Асоціації і затверджується Президією. — склад Програмної комісії визначається його головою і затверджується президентом. 5.21.1.2. Обов’язки. — Програмна комісія є відповідальною за форму і зміст наукових програм Асоціації. 5.21.2. Видавнича комісія. 5.21.2. 1.Склад. —  видавнича комісія складається з 3 (трьох) членів Асоціації. — кожен член Видавничої комісії працює 5 (п’ять) років, але може бути переобраний ще без обмежень. — голова Видавничої комісії пропонується президентом Асоціації і затверджується Президією. — склад Видавничої комісії визначається його головою з членів редколегії журналу «Пластична і реконструктивна хірургія», що є членами Асоціації і затверджується президентом Асоціації 5.21.2. 2. Обов’язки. — забезпечення регулярного щоквартального випуску друкованого органа Асоціації — журналу «Пластична і реконструктивна хірургія». — одержання тез доповідей, представлених на черговому науковому засіданні і їхній публікації. — активна робота з редакторами різних медичних журналів. — відповідати за повідомлення інформації, що випливає з навчальної і наукової програм Асоціації для всіх членів Асоціації. 5.21.3. Статутна комісія. 5.21.3.1. Склад. — статутна комісія складається з 3 (трьох) членів Асоціації. — кожен член Статутної комісії працює 5 (п’ять) років, але може бути обраний ще на 2 (два) додаткових терміни. — голова Статутної комісії пропонується президентом Асоціації і затверджується Президією. — склад комісії визначається його головою і затверджується президентом. 5.21.3.2. Обов’язки. — аналізувати всі пропозиції по зміні Статуту, внесені Президією або членами Асоціації. — переглядати Статут 1 (один) раз у 2 (два) роки і давати рекомендації Президії. 5.21.4.Комісія з навчання. 5.21.4.1.Склад. — комісія з навчання складається з 3 (трьох) членів Асоціації. — кожен член Комісії з навчання працює 5 (п’ять) років, але може бути обраний ще на 2 (два) додаткових терміни. — голова Комісії з навчання пропонується президентом Асоціації і затверджується Президією — склад Комісії з навчання визначається його головою і затверджується президентом. 5.21.4.2.Обов’язки. — удосконалювати розроблену програму базисного навчання з пластичної, реконструктивної і естетичної хірургії. — проводити навчальні курси і семінари, із залученням провідних спеціалістів України, у координації з Комітетом з навчання Міжнародної конфедерації товариств пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів. 5.21. 5.Комісія по сертифікації. 5.21. 5.1.Склад. — комісія по сертифікації складається з 5 (п’яти) членів Асоціації. — кожен член Комісії працює 5 (п’ять) років, але може бути обраний ще на 2 (два) додаткових терміни. — голова Комісії по сертифікації пропонується президентом Асоціації і затверджується Президією. — склад комісії по сертифікації визначається його головою і затверджується президентом. 5.21. 5.2.Обов’язки. — контролювати відповідність професійного рівня кандидатів у члени Асоціації вимогам, закладеним у програму базисного навчання. — проводити сертифікацію дійсних членів Асоціації. — проводити сертифікацію медичних закладів, які працюють в галузі пластичної, реконструктивної і естетичної хірургії 5.21.6. Комісія з етики та експертизи. 5.21.6. 1.Склад. — комісія з етики та експертизи складається з 5 (п’яти) членів Асоціації. — кожен член Комісії з етики та експертизи працює 5 (п’ять) років, але може бути обраний ще на 2 (два) додаткових терміни. — голова Комісії з етики та експертизи пропонується президентом Асоціації і затверджується Президією. — склад Комісії з етики та експертизи визначається його головою і затверджується президентом. 5.21.6. 2.Обов’язки. — стежити за дотриманням етики членами Асоціації в їх науковій і практичній діяльності. — при виявленні фактів порушення етичних норм поведінки членом Асоціації виносити на обговорення Президії питання про виключення даної особи з членів Асоціації. — розглядати звернення та скарги і готувати відповіді на них для затвердження президентом Асоціації. 5.21.7. Комісія зі зв’язків. 5.21.7. 1.Склад. — комісія зі зв’язків складається з 3 (трьох) членів Асоціації. — кожен член Комісії зі зв’язків працює 5 (п’ять) років, але може бути обраний ще на 2 (два) додаткових терміни. — голова комісії зі зв’язків пропонується президентом Асоціації і затверджується Президією. — склад Комісії зі зв’язків визначається його головою і затверджується президентом. 5.21.7. 2.Обов’язки. — комісія зі зв’язків здійснює постійний зв’язок з вітчизняними і зарубіжними медичними й іншими громадськими і державними організаціями, діяльність яких знаходиться в сфері інтересів статутної діяльності Асоціації.

 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

6.1. Ревізійна комісія обирається З’їздом з числа членів Асоціації у складі Голови і двох членів з метою перевірки виконання вимог законів у використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, фінансової дисципліни. 6.2. Ревізія фінансової діяльності Асоціації проводиться не менше одного разу на рік та супроводжується складанням акту ревізії, який заслуховується на засіданні Президії Асоціації. 6.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Президії і Виконавчого комітету. 6.4. Виконавчий комітет надає на вимогу Ревізійної комісії всі необхідні матеріали, які стосуються діяльності Асоціації.

 1. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ

7.1. Основою Асоціації є місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 чоловік. Місцеві осередки створюються за рішенням Президії. 7.2.  Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом. 7.3. Всі місцеві осередки прямо підпорядковуються Президії Асоціації. Рішення про припинення діяльності (ліквідацію, закриття) місцевого осередку приймається Президією відповідно до цього Статуту.

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД

ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ 8.1. Керівні органи звітуються про свою діяльність перед членами Асоціації на З’їзді Асоціації.

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

9.1.Рішення, дії та бездіяльність керівних органів можуть бути оскаржені до Президії Асоціації. Такі скарги розглядаються в обов’язковому порядку протягом 60 днів з дня надходження. 9.2. За результатами розгляду таких скарг Президія приймає рішення про задоволення скарги або відмови у задоволені скарги у зв’язку з відсутністю підстав. 9.3. Рішення, дії та бездіяльність Президії можуть бути оскаржені на З’їзді. На цьому засіданні З’їзд приймає рішення щодо поданої скарги.

Найти пластического хирурга

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Действительный член
Сертифицированный член
Почетный член
banner
banner

Контакты

Адрес Ассоциации:
04050 Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б, оф.164
Телефоны:

Напишите нам

   
Авторизация
*
*
Генерация пароля